آهنگ ترکیه ای isyan عصیان حلیل سزایی و آیدا مشرف
هر دو ترانه از دو خواننده مختلف برای سهولت دسترسی قرار داده ایم

آهنگ ترکیه ای isyan عصیان حلیل سزایی و آیدا مشرف
سونامی موزیک